Atık Yönetimi Raporu - Blog | Evreka

Blog

Atık Yönetimi Raporu

Atık Yönetimi Raporu

1)Katı Atık Yönetimi

Günümüzde Katı Atık Yönetimi, çevresel ve finansal olumsuz sonuçları sebebiyle dünya çapında çok fazla konuşulan bir konudur. Katı Atık Yönetimi çok sayıda küresel örgüt, hükümetler, belediyeler, özel şirketler ve vatandaşlar gibi paydaşların ilgi alanındadır. Eğer istikrarlı ve stratejik bir şekilde yönetilmezse, katı atıklar bir hükümetin ekonomik durumunu ciddi anlamda etkileyebilir. Bu etkiye atık yönetimini etkileyen maliyetler, yani atık toplama masrafları ve toplanmayan katı atıkların yarattığı çevresel konular sonucundaki vatandaşların genel memnuniyeti dahildir. 

Atık üretme oranları tüm dünyada artmaktadır. Dünya Bankası istatistiklerine* göre, 2012 yılında, şehirlerde günlük 1.3 milyar ton katı atık üretildi, bu da kişi başı günlük 1.2 kilograma denk geliyor. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile, belediyelerdeki atık üretiminin 2025 yılına kadar 2.2 milyar tona yükselmesi ve yeni sorunlar yaratması bekleniyor. Belediye atık miktarı da ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Aşağıdaki grafikten** 2005 ve 2015 yılları arasında belediyelerde üretilen atık oranına ulaşabilirsiniz. 2015 yılında, Danimarka’da kişi başına 789 kilogram atık üretiliyorken, Romanya’da 247 kilogram üretiliyor. Aradaki bu büyük fark ise farklı tüketim şekillerini, ekonomik zenginliği ve belediyesel atığın nasıl toplanıp yönetildiğini yansıtıyor.

Avrupa Birliği de katı atık yönetimi konusunda ilgilidir ve Avrupa’yı geri dönüşüm toplumuna dönüştürebilecek, israfı önleyecek ve mümkün olan her yerde atığı bir kaynak olarak kullanabilecek atık yönetimi politikalarına sahiptir. Uygun atık yönetimi, kaynakların verimli yönetilebilmesi ve Avrupa ülkeleri ekonomilerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için önemli bir yere sahiptir. ABD’de Çevre Koruma Ajansı tüm atık materyallerini düzenler, Belediye Katı Atık Birimine raporlar ve Sürdürülebilir Materyal Yönetimi öneminin vurgulanmasına yol açar. Sürdürülebilir Atık Yönetimi ise materyallerin ilk kullanımı ve tüm yaşam döngüsü boyunca mümkün olan en verimli şekilde tekrar kullanımını kapsar.

Katı atıklar hem endüstriyel hem de evsel atıklar olarak sınıflandırılabilir. Ancak, her iki tür de teknolojinin kullanımı verimli bir yönetim mekanizması oluşturabilmek için zorunludur. Bu probleme yanıt veren tek ve en etkili teknoloji ise akıllı atık yönetimi sistemidir. Bu sistem, daha yeşil bir gelecek oluşturmak, atıkla ilgili sorunları çözmek ve daha akıllı şehirler yaratmak için Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

2) Katı Atıkların Toplanması / Lojistik

Herhangi bir katı atık yönetimi sisteminin temel unsurlarını atık toplama, depolama ve nakliye oluşturur. Küresel olarak ele alındığında, atık toplama ve taşıma işlemleri belediye ya da hükümetler gibi yerel organlar tarafından yürütülür. Aşağıda tahmini kişi başına katı atık yönetimi maliyetlerini gösteren grafikten de görülebildiği gibi; ülkeler bu operasyonlara bütçelerinin %25 ila %50’sini ayırmak zorunda kalıyor çünkü bu yönetimler henüz verimli, sürdürülebilir ve entegre edilebilir katı atık yönetimi sistemlerinin farkında değiller.

Özetlemek gerekirse, Dünya Bankası tarafından tüm dünyada atık yönetim süreçleri için (toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm dahil) harcanan para 1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu paranın neredeyse yarısı atıkların toplanması ve taşınması gibi lojistik hizmetlere ayrılmıştır. Yani, bu miktarın %70’i toplama, %20’si ise taşımaya harcanmaktadır.

Aşağıda figür, üretilen toplam atık miktarını ve 2000-2010 yılları arasında Avrupa Birliği üye devletleri tarafından nasıl işleme alındığını gösteriyor. Figürden de görülebildiği gibi, bu miktar yaklaşık olarak yıllık 300 milyon ton, yani her yıl AB-27 ülkelerinde yaklaşık olarak 300 milyon yon atık toplanıyor ve taşınıyor. Bu atıklar bir şekilde işlem görmesine karşın, hala daha belediyeler için lojistikte etkili ve verimli yollar bulunması konusunda büyük önem taşıyor. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, atık yönetimi bütçelerinin yarısı lojistik işlemlerine gidiyor.

Katı atık yönetiminin lojistiğine harcanan paranın yanı sıra, aynı zamanda atık toplanması ve taşınması süreçlerinde çevresel kaygılar da bulunuyor. Birleşmiş Milletlerin Belediye Atık Yönetimi raporuna göre, katı atık sektörünün sera gazı emisyonlarına çok ciddi anlamda etkisi bulunuyor. Küresel anlamda seralara harcanan bütçenin yaklaşık %5’i 1300 metrik tonluk karbondioksit emisyonuna gidiyor. Bu gerçek aslında Hükümetler Arası İklim Değişimi Panelinde ilk olarak raporlandı ve geleneksel atık yönetimi uygulamalarının, iyi bir sera gazı emisyonu azaltma potansiyeli olduğu iddia edildi.SWM uygulamalarından sorumlu yerel makamlar sera gazı emisyonları sorununa daha az önem verseler de, ortaya çıkan yeni bir eğilim olduğu için, yenilikçi atık yönetimi uygulamalarına yatırım yapmak ve değişen & yenilikçi iş modelleri geliştirebilmek çok önemlidir.

3) Çözümler / Örnekler / Öneriler

Günden güne Katı Atık Yönetimi konusu önem kazanmakta ve paydaşlar (belediyeler, özel şirketler vb.) problemlerle başa çıkmak ve bu süreci iyileştirmek için farklı stratejiler geliştirmekte. Örneğin; Charlotte-North Carolina’da, belediye katı atık yönetimi sistemi, otomatik toplama araçları kullanarak manuel olarak atık toplamadan kaldırım kenarı toplama sistemine geçmiştir. Rotanın yönlendirilmesine yardımcı olmak için özel yazılımlar kullanarak, Charlotte’a gerekli olan rota sayısını %30 oranında azaltabilmiştir. Bu değişikliklerin sonucunda şehir yılda 800.000 dolar tasarruf sağladı ve müşterilerden yüzde 95 onay aldı. ****

Teknolojideki hızlı ilerleme aynı zamanda katı atık yönetim sistemlerini de etkiler ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yenilikçi çözümler ortaya çıkar. Teknoloji şirketleri ve kamu kuruluşları katı atık yönetiminde daha iyi, daha temiz ve daha verimli sistemler için fırsatlar yaratmak amacıyla iş birliği yapıyor. Uluslararası örgütlerin yanı sıra hükümetler ve belediyeler atık yönetimi faaliyetleri için hedefler koymuştur. Örneğin, 2015 yılında, Avrupa Komisyonu %60 geri dönüşüm ve 2025'e kadar yeniden kullanıma hazırlanma için belediye atıkları için yeni hedefler önermiştir. Buna ek olarak, 7. Çevre Eylem Programı, AB'deki atık politikası için aşağıdaki öncelikli hedefleri belirlemektedir:

 • üretilen atık miktarını azaltmak;
 • geri dönüşümü ve yeniden kullanımı en üst düzeye çıkarmak;
 • Yakılmayı geri dönüştürülemeyen malzemelere sınırlandırmak;
 • depolama alanlarının geri dönüştürülemeyen ve geri kazanılamaz atıklarla sınırlandırılması;
 • Tüm Üye Ülkelerde atık politikası hedeflerinin tam olarak uygulanmasının sağlanması.

2010'dan sonra yayımlanan Birleşmiş Milletler Belediye Atık Yönetimi Raporunda ****** önerildiği gibi, yerel yetkililerin katı atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmek için düşünebilecekleri sayısız strateji ve bunlara uygun politika seçenekleri bulunmaktadır.

Strateji 1: Katı atık yönetimi ve 3R'lerin etkili bir şekilde uygulanması için özel sektör, kayıt dışı işçiler ve topluluklarla anlamlı ortaklıklar geliştirmek

 • Politika Seçeneği 1 altyapı projelerini, belediye atık yönetiminin toplama, taşıma, geri dönüşüm, kompostlama, atıktan enerjiye dönüşüm gibi farklı aşamalarında uygulamak için kamu-özel ortaklıkları teşvik edin.
 • Politika Seçeneği 2 Gayri resmi atık toplayıcıları ve geri dönüşümcüleri geri dönüşüm kooperatifleri ve birlikleri haline getirmek ve bunları resmi katı atık yönetimi programlarına entegre etmek.

Strateji 2: Belediye katı atıklarını azaltın ve Sıfır Atıkları hedefleyin

 •  Politika Seçeneği 1 Kirleticinin üretilen atık miktarını ödemesini sağlamak için “hacme dayalı ücret toplama” gibi politika araçları oluşturun
 •  Politika Seçeneği 2 Şehrin zaman içindeki performansını izlemek için kaynak verimliliği, geri dönüşüm oranı ve atık depolama gibi ilgili göstergeleri kullanarak “Sıfır Atık”a ulaşmak için hedefler belirleyin

Strateji 3: “Kaynakların” yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü arttırın

 •  Politika Seçeneği 1 Verimli ayrıştırma için teşvikler ve karıştırma için engelleyici unsurlar oluşturarak “atıkların kaynağında ayrıştırılmasını” zorla
 • Politika Seçenek 2 Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu gibi pazar araçlarını tanıtın ve geri dönüşüm tesisleri kurun

Strateji 4: Organik atık, e-atık, inşaat atığı ve kullanım ömrü sonu araçları gibi belirli atık akış türlerini etkin bir şekilde yönetin

 •  Politika Seçeneği 1 Organik atık yönetimi için kompostlama gibi acil dikkat gerektiren özel atık akışlarının yönetimi için kanıtlanmış yerel teknolojileri destekleyin / destekleyin
 •  Politika Seçeneği 2 Üretimde, e-atık ve hurdaya çıkmış araçlar gibi özel atık akışlarının geri dönüşümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek sürdürülebil

Strateji 5: İklim değişikliği ve Temiz Kalkınma Mekanizması nedeniyle riskleri ve fırsatları keşfedin

 • Politika Seçeneği 1 Atık sektörüne yönelik iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerle mücadele etmek için azaltma ve uyum önlemlerini alın
 •  Politika Seçeneği 2 CDM gibi kompostlama, atık gaz geri kazanımı ve geri dönüşüm gibi atık yönetimi projelerinde sera gazı emisyonunun azaltılmasından para kazanma fırsatlarını araştırın.

Bu stratejileri ve politikaları göz önünde bulundurarak, günümüzde, farklı ülkelerdeki belediyelerin çoğu, atık yönetimi hizmetlerinin özelleştirmeyle dış kaynak kullanımı, katı atıkların ilk düzene sokulması, kamuoyunun teşvik edilmesi gibi dış kaynak kullanımı ile ilgili yeni çözümler aramaktadır. (Sera gazı emisyonlarını azaltmak için geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerinin veya politikalarının farkında olmak gibi) Bu uygulamalardan bazıları ve Birleşmiş Milletler Belediye Atık Yönetimi Raporunda belirtilen etkileri aşağıda listelenmiştir.

 • Özel sektör katılımı, atık hizmeti maliyetini İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde en az %25 ve Malezya'da en az %20 oranında azaltmıştır.
 •  Mauritius'taki bir Dünya Bankası projesi, yeni bir düzenli depolama sahasının özel sektör tarafından inşa edilmesi ve işletilmesi gerektiğini ve bir şirketin tüm aşamalardan Belediye Katı Atık Yönetimi 26'nın sorumlu olması gerektiğini test etti ve kanıtladı. Tasarım, inşaat ve işletme gibi her aşama için farklı özel oyuncuların dahil edilmesi, bir sızıntı durumunda inşaatın yeterliliği konusunda yasal ihtilaflara yol açabilir.
 •  İsveç'in Stockholm kentinde, toplama hizmetlerinin %85'ini sağlamak için beş özel şirkete sözleşme yapılırken, kalan %15'i devlet tarafından halledilir.
 •  Dakar, Senegal, ilk başta bir tekel olan ancak daha sonra birden fazla hizmet sözleşmesinin daha rekabetçi bir özelleştirme düzenlemesine geçiş yapan bir kamu / özel ortak girişimi ile deneyim geliştirmiştir.
 • Hindistan'ın Surat kentinde, gece süpürme, atık toplama ve özel şirketlere ulaşım gibi seçili hizmetlerin sözleşmesi, toplama kapsamını %90'dan fazla arttırdı ve yol kenarındaki çöp konteynerlerinin sayısını %36 azalttı.
 • Finlandiya, Almanya, İsveç, Avusturya, Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde, içecek kaplarının toplandığı ve yeniden kullanıldığı aktif “yeniden kullanım” sistemleri bulunmaktadır. İskandinav ülkeleri, içecek şişelerini yeniden kullanmada dünya lideri ve oranı %90'ı geçiyor.
 • Almanya'da, yeniden doldurulamayan içecek kapları için depozito zorunludur (hacimden bağımsız olarak 0.25 euroluk bir depozito değerinde) ve yeniden kullanım / yeniden doldurulabilir sistemi teşvik etmek için Yeşil Ambalaj Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Almanya'daki paketlenmiş içeceklerin üretimi, dolumu, dağıtımı ve satışı ile 161.000 iş doğrudan bağlantılıdır ve işlerin %73'ü yeniden doldurulabilir kaplarla ilişkilendirilmektedir. Girişim, tek yönlü şişelere zorunlu mevduat uygulayarak şişe geri dönüş oranını çarpıcı bir şekilde %95-98'e çıkardı. Son atma işlemine son verilen PET şişeler asgariye indirildi.
 •  Japonya'da PET şişelerin geri dönüşüm oranı 2007'de %87,7'ye ulaştı.
 • 25 yaşındaki çöplük sahasının kapatılması ve Borivli'deki Gorai deresinde atık gaz geri kazanımının geliştirilmesi, Hindistan'ın Brihanmumbai kentini yılda yaklaşık 31.000 CER alım satımı ile 5,7 milyon ABD doları kazandı. Asya Kalkınma Bankası, alım satım gerçekleştiği sırada sivil toplumdan piyasa fiyatlarına göre karbon kredileri satın almaktadır. Çöp toplama alanının kapatılması ve metan toplama projeleri nadir değildir. Ancak, üretilen metandan yararlanmak ve onu parasal terimlere dönüştürmek girişimi birçok gelişmekte olan ülkede nadirdir. Şehrin Gorai'nin çöplük alanını kapatması ve çöp gazı projesi bu tür projeler için öncü olarak görülebilir

4) Evreka Çözümleri

2000'li yıllarda biz Evreka gibi yeşil teknoloji şirketlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Prensip olarak, hepsi atık toplama ile ilgili maliyetlerde azalma ve CO2 emisyonunda düşüş sağlayan hedefleri içeriyor. Bu şirketlerin teknolojileri de CO2 emisyon çözümleri için bir tamamlayıcı görevindedir. Ancak bu şirketlerin teknoloji işleyiş biçiminde Evreka ile kıyaslandığında bazı farklılıklar hala var.

Evreka teknolojisinin finansal ve çevresel anlamda kötü etkileri olan atık toplama stratejilerine nasıl bir teknoloji ürettiğini aşağıda göreceğiz.

Evreka’nın kablosuz sensörleri, atık konteyneri dolum seviyesini ve sıcaklığını anında ölçüp m2m teknolojisini kullanarak buluta bu bilgileri gönderebilir. Şehrin her yerinden toplanan bilgiler verimli günlük toplama rotalarını yaratmak için işlenir. Bu günlük rotalar sürücüler tarafından kullanılan navigasyon cihazlarına aktarılır. Bu arada sürücüler verimli rotaları takip eder ve sadece gerekli yerlerde durur. Optimize edilmiş rotayı takip ederler ve yöneticileri tarafından masaüstü & mobil cihazlarda 7/24 değerlendirilebilirler. Zararlı gazların emisyonundaki azalma, genel servis bilgileri, maliyet azaltma iyileştirmeleri de dahil olmak üzere ayrıntılı analiz raporları belirli zaman aralıklarında sağlanır.

Evreka’nın bu sistemle nihai hedefi; kullanılan atık toplama araçlarının sayısını elimine ederek kullanıcıların maliyetlerini en aza indirgemesini sağlamak; böylece daha az sayıda araçla daha verimli işlerin gerçekleştirilmesine yol açmak; optimize edilmiş günlük toplama rotalarının kullanımı sayesinde ise sürücü tarafından kat edilen mesafenin azaltılmasının bir sonucu olarak aşırı yakıt kullanım maliyetinin düşürülmesini sağlamak; tüm bölge sisteminin sadece bir merkezden 7/24 takibi; ve karbondioksit emisyonunun azaltılması olarak sıralanabilir. Tüm bu faydalara ek olarak, vatandaşların şikayetleri en alt seviyeye indirilecek ve memnuniyet düzeyinde büyük bir artış gözlenecektir.

Yeşil teknoloji şirketlerinin teknolojisinde bazı benzerlikler olsa da Evreka’nın teknolojisini daha avantajlı kılan önemli farklılıklar var. İşte bazı noktalar:

 

 • Evreka Core sensörleri tüm atık konteynerlerine monte edilebilir.
 • Günlük rota optimizasyon sistemi, sensörler tarafından sağlanan sayısal verileri izleyen ve analiz eden ve daha sonra sürücünün tablet uygulamasına aktarılan şirketin deneyimli mühendisleri sayesinde kusursuz bir şekilde çalışıyor.
 • Evreka Core sensörlerinin teknolojisi, sistem yöneticisine, Evreka’nın müşterisine SMS ve e-posta yoluyla bilgi vererek yangın çıkmasını önler.
 • Evreka Core sensörleri ayrıca konteynerin herhangi bir hareketini algılar ve sistem yöneticiyi otomatik olarak bilgilendirir. Bu özellik herhangi bir hırsızlığı kolayca önleyebilir.